کانون یاس

 اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- برنامه ریزی و اجرای برنامه های انسان دوستانه توسط دانشجویان

5- تقویت روحیه نوع دوستی و نیکوکارانه توسط دانشجویان

6- بررسی و پژوهش های علمی در حوزه اجتماعی و آسیب های اجتماعی

7- همکاری با دیگر سازمانها ی دولتی و خصوصی مردم نهاد

8- احترام و تکریم جایگاه انسان و تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی بین دانشجویان

زمینه فعالیت کانون اجتماعی و نیکوکارانه است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- بازدید از برخی امکان مرتبط به امور اجتماعی نظیر بهزیستی، خانه سالمندان، بیمارستانها، زندانها

2- همکاری افتخاری با کلیه موارد ذکر شده در بند اول

3- ارائه خدمات افتخاری حضوری، و غیر حضوری هدفمند

4- جمع آوری کمک های انسان دوستانه نقدی و غیر نقدی

5- اجرای برنامه های هفتگی متناسب با مناسبتها(یا موضوعی)در کلیه موارد ذکر شده در بند اول

خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.