امور فرهنگی

امور فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله  می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آیتده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.

با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه معاونت فرهنگی و فوق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

 

وظایف و اختیارات

معاونت فرهنگی عهده دار وظایف زیر است:

1- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

2- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان

3- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

4- برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی داخل و خارج کشور

5 –مطالعه ،بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکلات فرهنگی

6- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان بامظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید

7- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان

8- ایجاد زمینه های مناسب برای عرصه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

9- حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

10- تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

11- برگزاری مراسم مختلف تجلیل و تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان

12- برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری  ، اردوها ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، جشنواره ها