امور رفاه دانشجویان - بیمه

 

بیمه حوادث

بیمه‌ای است اجباری که شامل کلیه دانشجویان اعم از روزانه و نوبت دوم و ... در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار گوناگون می‌شود و مدت زمان تعریف شده برای آن یکسال تحصیلی می‌باشد.

موضوع بیمه حوادث : عبارتست از تأمین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه

دانشجویان گرامی در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف مدت 3 روز به امور دانشجویی اطلاع دهید.

موارد پرداخت حق بیمه به شرح زیر می باشد:

- پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه  برای هر یک از بیمه شدگان به میزان:

 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال)

- پرداخت غرامت نقص عضو کامل دائم ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان به میزان:

400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال)

- پرداخت غرامت نقص عضو دائم ، جزئی در اثر حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان نسبتی از سرمایه نقص عضو کامل حداکثر به میزان 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال ) بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل بیمه گر

- جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپائی، بیمارستانی و معالجات مسمومیتها حداکثر تا مبلغ 80/000/000 ریال (هشتاد میلیون ریال) طبق تعرفه های سازمان نظام پزشکی

مدارک لازم جهت تحویل به بیمه:

الف: فوت

1- اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت.

2- گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع  ذیصلاح تهیه شده باشد.

ب: نقص عضو

1- گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو.

2- گزارش مشروح حادثه که به تایید دانشگاه رسیده باشد.

3- کپی شناسنامه و کارت ملی

4- تکمیل فرم مربوطه (مراجعه به واحد کارگزینی)

ج: هزینه  پزشکی

1- گزارش مشروح حادثه که به تایید دانشگاه رسیده باشد.

2- گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی

3- کپی شناسنامه و کارت ملی

4- تکمیل فرم مربوطه (مراجعه به واحد کارگزینی)

حوادث ناشی از رانندگی وسایط نقلیه موتوری توسط بیمه شده در صورتی مشمول بیمه می باشد که بیمه شده دارای گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد لیکن خسارت بیمه شده به عنوان سرنشین اتومبیل بدون دارابودن گواهینامه ذکر شده قابل پرداخت می باشد.