آرشیو خبر ها
مسابقات بسکتبال خیابانی ویژه دانشجویان پسر و دختر
سه شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

تعداد نفرات هر تیم حداکثر 5 نفر و حداقل 4 نفر

(هرتیم مجاز به استفاده از حداکثر 2 نفر از بازیکنان عضو تیم مؤسسه می باشند)

جهت ثبت نام به اموردانشجویی مراجعه نمایید.

مهلت ثبت نام: 24 فروردین 96

مسابقات در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد تیم ها برگزار می گردد

مدارک لازم : عکس بازیکنان و کپی کارت دانشجویی و تکمیل فرم ثبت نام