امور نشریات

نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصة تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند. در حال حاضردر دانشگاه تهران تعداد 330 نشریه پروانه انتشار از سوی شورای فرهنگی دانشگاه دریافت نموده و از این تعداد  150 نشریه به صورت منظم منتشر می شود. حمایت مالی و تدارکاتی از 330 نشریه دانشجویی به همراه برگزاری دوره‌هایی آموزشی نشریات دانشگاهی از جمله دوره‌های فشرده روزنامه نگاری، طراحی نرم افزار آماری نشریات دانشجویی، تحلیل محتوای دوره‌ای نشریات دانشجویی و تدوین شیوه نامه حمایت از نشریات دانشجویی، رتبه بندی نشریات دانشگاهی از جمله برنامه های اجرا شده و در حال اجرا در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات می باشد.

 نشریات دانشجویی و انتشار آنها در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی و اقتصادی در فضای دانشجویی و دانشگاهی ایران، موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر به فعالیتی پایدار و مورد توجه تبدیل شده است. نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصة تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند. رسانه‌ای شدن بخشی از حرکت دانشجویان که بیشتر گرایش‌های مستقل و سلیقه‌های آزاد از جریانات سیاسی و فرهنگی غالب جامعه را در برداشته و برآیند دانش، خلاقیت و اندیشة پرشورترین خواستاران بهبود، تغییر و تحول در نظام اجتماعی و تمامی زیر شاخه‌های آن می‌باشد، در سال‌های اخیر تأثیر به سزایی در بازسازی فضای گفتگو و رهایی دانشگاه از رکود داشته است و از این منظر تأمین گروههای فعال دانشجویی که در قالب نشریات دانشجویی برای پیشبرد اهداف متعالی در جهت درونی‌سازی فرهنگ گفتگو و ارتقای شاخص‌های اجتماعی تلاش می‌کنند و بنابر سنتی دیرینه، خواست‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی می‌کنند موجب ترغیب و تقویت روحیة همکاری و مشارکت در امور و تضعیف فضای بی‌تفاوتی خواهد شد.

آیین نامه ها
تعاریف و کلیات [دریافت فایل , نمایش فایل]
ترکیب کمیته ناظر [دریافت فایل , نمایش فایل]
وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی [دریافت فایل , نمایش فایل]
نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی [دریافت فایل , نمایش فایل]
حقوق نشریات دانشگاهی [دریافت فایل , نمایش فایل]
حدود نشریات دانشگاهی [دریافت فایل , نمایش فایل]
نحوه ابلاغ، اجرا و تفسیر [دریافت فایل , نمایش فایل]
نوع :

نام : آشنایی با تقویم دانشگاهی

نوع : بروشور

نویسنده : دانشگاه دانش پژوهان

موضوع : تقویم دانشگاه

دانلود بروشور

نام : مهارت های معنوی کتاب کار دانشجویان

نوع : کتاب

نویسنده : دکتر ربابه نوری

موضوع : مهارت های معنوی

دانلود کتاب

نام : مهارت های معنوی ویژه مربیان

نوع : کتاب

نویسنده : دکتر جعفری و همکاران

موضوع : مهارت های معنوی

دانلود کتاب