کارشناسان امور فرهنگی

خانم شقایق قجاوند

کارشناس امور فرهنگی

مسئول امور تربیت بدنی - مسئول امور اردوها - مسئول امور تشکلهای اسلامی و بسیج دانشجویان - مسئول وام رفاه - مسئول امور کانون های دانشجویی- مسئول بنیاد شهید

 

 شماره تماس:18 - 37779914 (031) داخلی 702

 آدرس : چهارراه مفتح. برج آزاد. موسسه آموزش عالی  دانش پژوهان پیشرو