کارشناسان امور فرهنگی

 آقای صفدریان

کارشناس امور فرهنگی

مسئول امور تربیت بدنی - مسئول امور اردوها - مسئول امور تشکلهای اسلامی و بسیج دانشجویان - مسئول امور خوابگاهها - مسئول امور کانون های دانشجویی

 

 شماره تماس:8 - 37753114 (031) داخلی 702

 آدرس : دانشکدۀ فنی مهندسی– دفتر امور دانشجویی و فرهنگی