کارشناسان امور فرهنگی

 

کارشناس امور فرهنگی

مسئول امور تربیت بدنی، مسئول امور اردوها، مسئول امور تشکلهای اسلامی و بسیج دانشجویان، مسئول وام رفاه، مسئول امور کانون های دانشجویی، مسئول بنیاد شهید

 

 شماره تماس: 18 - 37779914 (031) داخلی 702

 آدرس : چهارراه مفتح. برج آزاد، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو