کارشناسان امور دانشجویی

 

 

سرکار خانم مثقالی                                                                                 

 کارشناس مرکز مشاوره

 مسئول مرکز مشاوره سلامت جسم و روان - مسئول اموراداری امور دانشجویی - مسئول امور مالی امور دانشجویی- مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر – مسئول امور بیمۀ دانشجویی

 

شماره تماس:8 - 37753114 (031) داخلی 703

 آدرس : دانشکدۀ فنی مهندسی – دفتر امور دانشجویی و فرهنگی

 

  

سرکار خانم صالحی                                                                               

 کارشناس امور دانشجویی 

مسئول امور تغذیه - مسئول امور کمیتۀ انضباطی - مسئول امور وام دانشجویی – مسئول تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیلان.

شماره تماس:8 - 37753114 (031) داخلی 704

آدرس : دانشکدۀ فنی مهندسی– دفتر امور دانشجویی و فرهنگی