کارشناسان مرکز مشاوره

سرکار خانم منصوره باقری موحد

کارشناس مرکز مشاوره

شماره تماس:۰۳۱۳۷۷۷۹۹۱۴-۱۹داخلی ۷۰۵

آدرس : بلوار کشاورز چهارراه مفتح برج آزاد دانش پژوهان پیشرو واحد ۸۰۶

 
 

سرکار خانم ساجده شریفی

کارشناس مرکز مشاوره

شماره تماس:۰۳۱۳۷۷۷۹۹۱۴-۱۹داخلی ۷۰۵

آدرس : بلوار کشاورز چهارراه مفتح برج آزاد دانش پژوهان پیشرو واحد ۸۰۶